Kontrollansvarighet


Om det i ditt byggprojekt krävs en certifierad kontrollansvarig, kan du anlita mej.
(Tidigare benämnd kvalitetsansvarig).
Nedan följer en beskrivning av den kontrollansvariges roll och funktion. Läs gärna igenom och kontakta mej för vidare samtal om hur jag kan vara till nytta i ditt byggprojekt.
 
KA-uppdragets innehåll
Enligt Plan- och Bygglagens 10 kap 9 § krävs det vid en byggåtgärd som är anmälningspliktig en kontrollansvarig (KA). Denne ska vara certifierad för uppdraget.
KA ska ha en självständig ställning i förhållande till beställare och utförare av byggåtgärden. Utifrån sin ställning ska KA bevaka att samhällskraven i byggnationen uppfylls. Bevakningen sker genom egna kontrollåtgärder och genom att samla in utförarnas dokumenterade egenkontroll.
KA ska biträda byggherren med att upprätta den kontrollplan som krävs för byggåtgärden enligt PBL 10 kap 6 § och vid ev. rivning upprätta en rivningsplan och biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall.
KA ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga egenkontroller utförs på ett riktigt sätt.
KA ska vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkten ovan informera byggherren och vid behov byggnadsnämnden.
KA ska närvara vid tekniskt samråd, vid besiktningar och andra kontroller, vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök samt vid slutsamråd.
KA ska dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara till värde vid utvärdering inför slutsamrådet.
KA ska avge ett utlåtande till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
KA har inte inom ramen för KA-uppdraget som uppgift att bevaka att utfört arbete är i enlighet med kontraktshandlingar eller på ett sätt som svarar mot beställarens förväntningar avseende utseende och utförande. Dessa typer av uppgifter faller på beställarens byggledare och besiktningsmän. KA:s uppgift är att se till att bygget uppfyller de krav på säkerhet och prestanda som bygglagstiftningen föreskriver.

Förklaring till olika ord och begrepp:
Byggåtgärd= ett mark- rivnings- eller byggnadsarbete.
Byggherren= den person som på egen hand eller med inköpt arbetskraft låter utföra en byggåtgärd.
Kontrollansvarig= den person som byggherren anlitar för att bevaka att alla relevanta myndighetskrav uppfylls när aktuell byggåtgärd utförs.
Certifierad= godkänd för sin uppgift, godkännande verifierat efter utbildning genom tentamen, certifierad genom ackrediterat certifieringsorgan (SP, Rise, Sitac, Swedcert eller DNV).
Samhällskraven= de lagar och regler för byggnation som Regeringen genom Boverket formulerat i Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR) m fl.
Kontrollplan= en lista av kontrollåtgärder som är sammanställd för ett enskilt byggprojekt, avsedd att täcka in de delar av arbetet som omfattas av samhällskraven.
Rivningsplan= en lista av kontrollåtgärder som är sammanställd för ett enskilt rivningsprojekt, avsedd att täcka in de delar av arbetet som omfattas av samhällskraven.
Tekniskt samråd= ett möte på byggnadsnämnden, där byggåtgärden presenteras och en kontrollplan redovisas. Byggnadsnämnden ger startbesked för åtgärden så snart bygglov är beviljat och kontrollplanen är beslutad.
Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök= enligt PBL ska byggnadsnämnden bedöma om de behöver göra ett eller flera besök på byggplatsen. Besöket ska i så fall ske vid strategiskt viktiga skeden i byggprocessen, ex. innan gjutning, när stommen är upprest. Byggnadsnämnden för protokoll vid besöket. Besöket planeras vid det tekniska samrådet.
Slutsamråd= Ett möte, vanligen på byggplatsen, då byggherren genom KA redovisar för byggnadsnämnden att byggåtgärden är utförd enligt givet bygglov och att arbetet är kontrollerat enligt beslutad kontrollplan. Vid slutsamrådet ska kontrollplanen vara ifylld, all dokumenterad egenkontroll finnas till hands, alla sakkunnigintyg vara inkomna (ex intyg från sotare, geotekniker m fl.)
Slutbesked= Om det vid slutsamrådet inte finns brister i byggåtgärdens utförande eller i dokumentationen runt byggåtgärden, ska byggnadsnämnden lämna ett slutbesked och därmed godkänna byggåtgärden. Detta ska ske i anslutning till slutsamrådet. Om sådana brister finns som a) beror på årstidsberoende skäl (ex. radonmätning) eller b) är försumbara och inte medför risk för olyckor och ohälsa, kan byggnadsnämnden trots bristerna utfärda ett interimistiskt slutbesked. OBS! Byggnadsverket får inte tas i bruk förrän slutbesked är utfärdat!                                                      
Utlåtande= KA skriver ett utlåtande som ligger till grund för byggnadsnämndens utfärdande av slutbesked. Utlåtandet ska innehålla en summering av all kontroll som utförts, samt en redogörelse om ev. avvikelser som uppkommit under byggprocessen.Copyright © Interfejs Global System AB 2017